Friday, September 24, 2004

آغاز فارسی را جشن بگیریم!

شاید بتوان گفت که زبان ها شترهای تمدن اند که در طول سالیان دراز، با وظیفه شناسی هر چه تمام تر، بار سنگین یگانگی هر تمدن را به دوش کشیده اند.

اما آنچه امروز می بینیم ناپدید شدن زبان های قدیمی است، که من آن را با تأسف "یک زبان و فقط یک زبان شدن جهان" می نامم.

برخی می گویند "سرنوشت اين است. پس تلاش را رها کن و فرهنگ یگانه خود را به فراموشی بسپار، چرا که فرهنگ های مختلف گونه گونی می آفرینند و ما می خواهیم همه یک ملت و یک زبان باشیم."

اما نه، این حرف ها یعنی تک-فرهنگی شدن. زبان هویت است. این حق انسانی و وظیفه ماست که هر کدام از هویت و فرهنگ یگانه خود دفاع کنیم.

اکنون من بسیار خوشحالم که زبان فارسی هم به وبلاگ در حال تحول ما اضافه شده است، برای این باید از مهدی تشکر کنم.

فارسی. حتی همین کلمه هم آهنگ موسیقایی فوق العاده زیبایی دارد. زبانی است قدیمی، غنی و حامل فرهنگی بسیار بزرگ. هیچگاه آن را یاد نخواهم گرفت، حتی هرگز نخواهم توانست که سرزمین مادی و معنوی آن را ببینم، اما این فرهنگ همیشه با من است، بسیار نزدیک به قلبم.

مهدی، برای هدیه ارزشمندت متشکرم.

--کورینا


ترجمه از اصل انگلیسی توسط مهدی

Google Groups Subscribe to TimeIn Tel-Aviv
Email:
Browse Archives at groups-beta.google.com