Friday, November 19, 2004

صفحه ای جدید

داخل شو!
حتما از سرگردانی در این دنیای مجازی خسته هستی. صفحه چهار گوش مانیتور من اطمینان میدهد که این دنیا وهر چه در آن است همه مربعی اند، اما من نه، من مربعی نیستم!

من موجودی مانند شما هستم که یک پایم ( یا بهتر بگویم نیمه وجودم) در خارج از حباب دنیای درونم است و می خواهد از نفوذ درد و ناراحتی نیمه دیگرم که حاوی رنج درونم است بگریزد.

بیست سال است که تلویزیون را بدور انداخته ام و رادیو نیزموسیقی کلاسیک کلاسیک پخش میکند. من شبها مینویسم و در هیاهوی روز می خوابم و هر روز بعد از ظهر سوگند می خورم که دیگر سایتهای خبری را نبینم، اما هنوز به آنها سری میزنم و می خوانم و متاثر میشوم و درون خویش قطره اشکی میریزم، درست مثل شما.

با این حساب، ممکن است بپرسید آ یا این زمان مناسبی برای نشر یک کتاب یا آغاز یک وب سایت است؟ این به چه معنا ست؟ خود را لوس کردن یا بیان خجولانه عقلانیت خویش؟

تا آنجا که ازکلاسهای دانشگاه به خاطر دارم، استادمان به ما می آموخت که در آغاز خلقت، دنیا شامل ده ظرف بود به نامهای: نجابت ، حکمت، محبت، شجاعت، عظمت و …

از قضای روزگار این ظرفها به زمین افتادند و به تکه های بسیار کوچکی بدل شدند. از آن زمان تا کنون در هر نسلی سی و شش مرد نیکوکار مشغول به یافتن و جمع کردن این تکه های پراکنده و تعمیرظروف بوده اند.

این مردان باید گمنام بمانند ، و این کاری است که آسان نمی نماید خصوصا اگر سیاستمدار یا ادم معروفی باشند. تنها سی و شش مرد ( انحصارا از جنس مذکر!) و تعجبی ندارد که کارشان اینهمه طول بکشد.

بنابراین این سایت همراه با تمام نوشته ها و کردارهایم تکه های کوچک گلی هستند که در تمام طول عمرم به جمع آ وری آنها مشغول بوده ام، داوطلبانه وگمنام.

تا آنجا که به من مربوط است ، قول میدهم که همیشه زنده بمانم. اما این همه انتظار برای چه؟ آیا زمان آن فرا نرسیده که نسلهای ما از کرختی و بهتی که جهان ما را فراگرفته به خود آیند؟ همچنان هر روز بسیاری قربانی این عصر خشونت هستند و انتظار برای ظهور شاهزاده ای که ما را از این وضع برهاند بسی بیهوده است.

اقدام شما در بازدید از این سایت حرکت امید بخشی است.حال چرا یک لینک مستقیم برای دوستان نزدیک و نیکو کار خود نمی فرستید؟ مرد و زن به مثابه یکدیگر.

در را باز بگذارید و باز هم سر بزنید،
به امید دیدار،

--کورینا


ترجمه از اصل انگلیسی توسط آرمان

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Google Groups Subscribe to TimeIn Tel-Aviv
Email:
Browse Archives at groups-beta.google.com