Thursday, February 10, 2005

سوال های احمقانه، که تنها خدا جوابشان را می داند

اخیرا به این چیزها فکر می کردم:

آیا قمر تایتان در همان وضعی است که زمین صد و چهل میلیارد سال پیش بود؟

آیا تایتان همان دنیای جدیدی است که ما از این به بعد رویمان را به سویش خواهیم گرداند؟ بعضی با ترس و بعضی با امید؟

آیا قرار است تایتان تبعیدگاهی برای مجرمان باشد، جایی که بشود ملت های نادان را به آنجا فرستاد و از شرشان خلاص شد، یا جایی که بتوان رهبران بی عقل را که بر نژاد بشر جنایت کرده اند به آن تبعید کرد؟

آیا می شود صنعت پرستان خفقان آور را به آنجا بفرستیم؟

شاید هم این کار خطرناک باشد، ممکن است در آینده آنها به زمین برگردند و ما را مجازات کنند.

شاید لازم باشد که با همراهی فرشتگان مجبور به مهاجرتی هفت ساله شویم و یک دیوار دفاعی قوی بسازیم.

در نزدیکی تایتان.

چه باید بکنیم تا چه آنجا و چه اینجا روی زمین، حتی یک ویروس تروآ هم به ما سرایت نکند؟

--کورینا


ترجمه از اصل انگلیسی توسط مهدی

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Google Groups Subscribe to TimeIn Tel-Aviv
Email:
Browse Archives at groups-beta.google.com